Všeobecné obchodní podmínky

BC. Michala Karpjaková se sídlem nám. Míru 231, Březová, 356 01, Česká republika , IČO 88655806, DIČ CZ88655806

Vymezení pojmů

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

“Prodávající” je BC. Michala Karpjaková se sídlem nám. Míru 231, Březová, 356 01, Česká republika , IČO 88655806, DIČ CZ88655806.

“Ceník” je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.mrbox.cz.

“Kupní cena” je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

“Kupující” je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky. “Zboží” jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.mrbox.cz.

“Předplatné” je objednávka Zboží na minimálně 6 dnů, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží v souladu s Ceníkem.

 1. ZBOŽÍ
 • Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.
 • Řidič rozváží Zboží Kupujícímu pravidelně na místo určené kupujícím.
 • Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno následující den během náhradního rozvozu anebo bude dodáno na odběrové místo na adrese Vodičkova 699/28, Nové město, Praha 1 pro osobní převzetí Kupujícím. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 • Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.mrbox.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.mrbox.cz.
 • Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím umístěné na internetových stránkách www.mrbox.cz. nebo osobně při dodání Zboží.
 • Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 • Zboží musí být spotřebováno do 72 hodin po uskutečnění dodávky. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.
 1. OBJEDNÁVKA
 • Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem:a) na telefonním čísle +420 604 554 504, když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího při daném hovoru,b) prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.mrbox.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu,c) telefonicky nebo dodáním Zboží (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky),d) prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.mrbox.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího,
 • Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejméně 48 hodin přede dnem, na který má být Zboží dodáno, objednávky uskutečněné po 15 hodině budou registrovány k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého pracovního dne po uplynutí daného dne. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 • V případě, že si Kupující objedná Zboží dle odst. 1 písm. c) tohoto článku prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo určené Kupujícím či e-mailem, určeným kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.

ZMĚNA/STORNO OBJEDNÁVKY a) Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet zrušených dnů,b) Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který může použít k úhradě jiného, jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu je jeden rok.c) pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle písm. a), b) tohoto odstavce, vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši: o 50 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě.

 

 • Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e- mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.
 • Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny prostřednictvím e-mailu i na telefonním čísle +420 604 554 504.
 • Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 15.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 15.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Rozvozy jsou vždy úterý, čtvrtek a neděle. Rozvoz je vždy naplánován od 11:00 do 17:00 Přesný čas doručení Vám bude sdělen po telefonické dohodě s naším kurýrem, dle aktuální trasy. V případě nezastihnutí na adrese se krabičky nechávají na nejbližším odběrném místě.
 1. KUPNÍ CENA
 • Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
 • Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 • Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 • V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil. Hotovostní platba může být Prodávajícím zpoplatněna.
 • V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
 1. PŘEDPLATNÉ
 • Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 6 dnů, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží v souladu s Ceníkem.
 • Předplatným na měsíc se rozumí objednávka Zboží na minimálně 4 týdny, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží zvýhodněna v souladu s Ceníkem.
 • Prodloužení Předplatného a zrušení předplatného: vždy minimálně 48 hodin před ukončením předplatného bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky a domluví o dalším předplatném nebo jeho pozastavení.
 • Pokud se Prodávající nedovolá kupujícímu, je zasílaná upozorňující SMS na číslu kupujícího z telefonního čísla +420 604 554 504. Pokud Kupující nereaguje na danou SMS, je Předplatné prodlouženo o další týden automaticky.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, e-mailu a adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a dopravy zboží. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců firmy a osob dopravujících či vydávajících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a prostřednictvím SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a prostřednictvím SMS zpráv.
 1. OSTATNÍ
 • Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

 

ZAVOLAT

Probíhá vaření ...

nečekej a roluj stránku dolů